Prejsť na obsah
Nakupovať
user icon

Obchodné podmienky pre Veľkoobchod

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky upravujú záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak je pri ich vzniku zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

1.2 Tieto obchodné podmienky sú platné pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, nákupom tovaru predávajúceho, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa kúpne zmluvy týkajú ich podnikateľskej činnosti. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a bližšie vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Zmluvné strany

2.1 Predávajúci: Erik Márton s.r.o. Lehnice 97, Lehnice 93037 www.najtelo.com, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, email: info@najtelo.com, 0904039411

2.2 Kupujúci: Na účely Kúpnej zmluvy a Všeobecných obchodných podmien ok sa kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobúda tovar od predávajúceho za kúpnu cenu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktorej identifikácia je uvedená v záhlaví Objednávkového formulára.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke práva k takému tovaru. Predávajúci je povinný odovzdať s tovarom všetky doklady, ktorí sa na tovar vzťahujú. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemmu nadobudnúť vlastnícke právo k predávanej veci v súlade s Kúpnou zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

3.2 Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a to v lehote splatnosti faktúry vzťahujúcej sa k objednanému tovaru. Kupujúci je povinný prevziať si tovar v mieste určenia podľa dohody zmluvných strán v Kúpnej zmluve.

3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú k výkonu ich práv a povinností v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi nimi, zároveň budú rešpektovať zásady poctivého obchodného styku a obchodné zvyklosti medzi nimi.

4. Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh tovaru a množstvo na základe objednávky kupujúceho v dojednanej cene a v dohodnutom čase. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zároveň je tovar označený iniciálami predávajúceho.

Dodanie tovaru je závislé tiež na dovoze tovaru od našich dodávateľov. Z dôvodu rôznych pričín, ktoré nedokáže naša firma ovlyvniť sa môže stať, že nedodáme niektoré tovary, ktoré boli objednané. O zmenách dodania objednaného tovaru sa v rámci našich možností snažíme našich zákazníkov informovať. Preto prosíme rešpektujte to, že negarantujeme 100% dostupnosť všetkych produktov v danom čase.

4.2 Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čo najkratšom čase, v rozpäťí od 3 až 10 pracovných dní dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Tovar sa považuje ta dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke a podpísaním preberacieho protokolu.

4.3. Tovar zasielame hlavne prostredníctvom kuriérskej spoločností SPS , a RABEN , Nagel. Tovar zasielame len v rámci Sovenskej republiky.Poskytujeme možnosť dohodnúť si individuálnu formu prevzatia tovaru, najma osobné v okresoch MA,BA,SC,GA,TT,DS, PZ, Bratislava a okolie, Galanta, Senec, Sereď – rozvoz minimálne dva krát týždenne zdarma bez ohraničenia sumy a hmotnosti. Jelka, Galanta , Sereď – mozne dodanie každy deň, aj osobný odber na predajni, respektive v sklade bezplatne. Komárno,Šala Nitra, Malacky, Stupava a okolie rozvoz minimálne raz týždenne.

4.4 Pri veľkoobchodných je minimálna hodnota objednávky 40 eur bez dph , pri objednávkach sú stanovené aj hranice dodávky tovaru zdarma a prepravné na veľkoobjemové zásielky posielané kuriérom či prepravcom, a to nasledovne:

  1. Zásielky s hmotnosťou DO 50kg , a s hodnotou DO 250 eur bez DPH – PODĽA SADZOBNÍKA prepravcu SPS!
  2. Zásielky s hmotnosťou DO 50kg , a s hodnotou NAD  250 eur bez DPH -ZDARMA
  3. Zásielky s hmotnosťou NAD 50kg , a s hodnotou DO  400 eur bez DPH – 45 eur/bez DPH
  4. Zásielky s hmotnosťou NAD 50kg , a s hodnotou NAD  400 eur bez DPH -ZDARMA
    1. 4.1 ŽITNOOSTROVSKÁ Pekáreň . Min.hodnota objednavky na čerstvé pečivo nie je stanovená ale len ked pečivo objednate nad 40 eur bez dph tak mate aj dodanie zdarma. Pečie sa pondelky a stredy od 4:45 ráno takže vždy sa stahuju objednavky par minut pred týmto časom takze objenávky ktoré sa odošlú do týchto dátumov sa upečú v ten deň.
  5. 5. BEZOBALOVÝ PREDAJ – pre bezobalový predaj je doprava zdarma od 400eur bez dphv SR, v ČR od 600eur – ceny budú fakturované podla sadzby prepravcu v závislosti od akosti , hmotnosti a rozmerov zasielky to bude Raben, Nagel alebo SPS.
    Tieto pravidlá a výška poplatku v žiadnom prípade neodzrkadluje náš reálny náklad na prepravu, je len určitým percentuálnym podielom na ňom. Veľkoobjemové zásielky sa budú zasielať buď kuriérom SPS, alebo nákladnou prepravou spoločnosti RABEN na polovičnej nevratnej palete, najmä z dôvodu predísť reklamáciám kvôli nesprávym zaobchádzaním sa so zásielkami zo strany balíkového prepravcu. Veríme že takto dosiahneme spokojnosť a všetkych našich partnerov.

4.5 Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prezrieť tovar, skontrolovať nepoškodennosť obalu i samotného tovaru, zároveň je povinný skontolovať množstvo a druh dodaného tovaru. Tieto skutočnosti je kupujúci povinný predávajúcemu potvrdiť v preberacom protokole uvedením dátumu a miesta prevzatia a podpisu preberajúcej osoby s uvedením čitatelného mena a priezviska takejto osoby.

4.6. ROZVOZ CHLADENÉHO A MRAZENÉHO TOVARU!! Rozvoz podľa dohody a akuálnych objednávok: – vrámci BA a okolia 2x za týdeň zatial nie sú pevne stano vené dni . (do okolia patria aj obce Rusovce, Most pri BA, Bernolákovo, Malinovo, Zálesie, Ivánka pri Dunaji, Dunajská Lužná, Rovinka, Stupava, – Malacky, PEZINOK (Sobota doobeda, prípadne Pondelok ) – Senec, Lehnice 2 krát do týždna podľa potreby – Galanta , Šamorín, Sereď Trnava 1x do týždňa podla objednávok

5. Platobné podmienky

5.1 Platbu je možné realizovať výlučne v hotovosti v prípade osobného odberu alebo formou bankového prevodu alebo dobierky.

5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa faktúry vystavenej predávajúcim. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania na účet predávajúceho. Zároveň si však vyhradzujeme právo určiť preferovaný spôsob platby.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v ponukovom liste produktov. Nakoľko spolupracujeme aj so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi zdravej výživy a potravín, vyhradzujeme si právo meniť ceny, ktoré sú uvedené v ponukovom liste. Ceny priebežne prispôsobujeme aktuálnym kurzom, za ktoré kupujeme tovar od zahraničných dodávateľov.

6. Reklamácia produktov

6.0. Na produkty Značky NAJTELO a Farmilion sa vzťahuje 100% pozáručný servis, pod čím rozumieme výmenu kus za kus produktu po záruke, alebo aj krátko 7-14 dní pred dobou expirácie. Výmena sa uskutočňuje výlučne formou doručenia produktu na adresu sídla našej firmy s dokladom (faktúra) preukázajúcim nadobudnutie tovaru od nasej spoločnosti v konkrétnom čase. Následne sa výmenný produkt pripojí k nasledujúcej objednávke a tak sa servis vybavý .

6.1. Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená doba minimálnej trvanlivosti, ktorá je štandardne uvedená na etikete každého produktu.

6.2 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

6.3 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poslať reklamáciu emailom, počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Reklamácia musí obsahovať popis závady a číslo dodacieho listu alebo faktúry. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email.

6.4 Za poškodenia, ktoré na tovare vznikli po odovzdaní kupujúcemu sa nezodpovedáme. Vami zistené chyby sa budeme snažiť odstrániť v čo najrýchlejšom čase. Pozáručný servis neposkytujeme.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach.

7.2 Kupujúci má právo odstúpiťod zmluvy n azáklade skutočností uvedených v bode 4.4 pri dodržaní lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Kupujúci po prevzatí tovaru a potvrdení preberacieho protokolu nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.4 Zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak jedna

zmluvná strana v čase uzatvorenia zmluvy vedela, o skutočnostiach, ktoré mali vplyv na rozhodovanie druhej zmluvnej strany o uzatvorení zmluvy.

7.5 V ostatných prípadoch zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy len v prípade neplnenia svojej povinnosti druhou stranou v dodatočnej lehote.

7.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú práva a povinnosti strán zo zmluvy. Zmluvné strany sú povinné vydať si doteraz poskytnuté plnenia.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Týmto prehlasujeme a zaväzujeme sa , že zverejnené osobné údaje nebudú bez súhlasu ich vlastníka akokoľvek poskytnuté tretej osobe a taktiež nebudú použité ku komerčným účelom.

8.2 V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Vás chceme informovať o tom, že ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť Erik Márton s.r.o.Lehnice 97, Lehnice 93037 www.najtelo.com ako správca údajov evidovaala, spracovala alebo použila Vaše osobné údaje (obchodné meno, sídlo, adresa prevádzok, telefónne číslo fax, e-mail) v súlade s týmto zákonom, na účely evidovania, zasielania tovaru, ponukových listov a akcíí.

8.3 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov písomnou formou. V prípade, že nastane zmena vo Vašich údajoch, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili písomnou formou.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými a dodacími podmienkami, súhlasí i s podmienkammi reklamácie.

9.2 Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predajcom a kupujúcim.

9.3 Predajca si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmmienok. Zmenené podmienky zverejní na internetových stránkach www.najtelo.com

9.4 Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Kupujúci a predávajúci (ďalej len “Strany”) majú záujem riešiť svoje spory prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len “ZRK”) dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto kúpej zmluvy (ďalej len “Zmluva”), ako aj spory (i) o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená, v rozsahu určenom zákonom, podať žalobu nielen na NRS, ale aj na všeobecnom súde. Strany vyhlasujú, že sa rozhodnutiu NRS bez výhrad podriadia. Strany, ak to zákon pre konkrétny prípad nezakazuje, týmto vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že NRS bude konať nasledovne: (i) podľa slovenského právneho poriadku, (ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje, (iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu NRS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku, (iv) konanie bude písomné (v) rozhodcu (senát) vymenuje NRS.